Pożyczka przed ślubem – ważne informacje

zobowiazania finansowa przed slubem

Zobowiązania przed zawarciem związku małżeńskiego

Wszystkie zobowiązania finansowe, które będą zaciągane przed momentem zawarcia związku małżeńskiego będą obciążały majątek osobisty każdej osoby. Są to wówczas jej osobiste zobowiązania. Do ewentualnej odpowiedzialności z tytułu braku uregulowania należności wynikających na przykład z umowy pożyczki, zostanie pociągnięta ta osoba, która była pożyczkobiorcą.

Moment zawarcia związku małżeńskiego. Zaciąganie zobowiązań finansowych po zawarciu związku małżeńskiego

Na gruncie polskiego prawa (w tym przede wszystkim wobec brzmienia przepisów ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy) wraz z momentem zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska. Od tego właśnie momentu wszelkiego rodzaju zobowiązania zaciągane przez małżonków będą w jednakowy sposób obciążały tzw. majątek wspólny. W związku z powyższym, zakupiona nieruchomość będzie wchodziła w skład aktywów majątku wspólnego, tak zaciągnięty kredyt hipoteczny na tą nieruchomość (lub też każda inna pożyczka gotówkowa) będzie w równym stopniu obciążała ten majątek.

Zgodnie bowiem z treścią art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”. Z uwzględnieniem powyższych wskazań, podkreślenia wymaga fakt, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje również to, co wchodzi w skład tzw. majątku odrębnego każdego z małżonków. Wracając jednak do zagadnienia związanego, z tzw. majątkiem wspólnym, to gdy istnieje wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami, wierzyciele mogą domagać się spełnienia świadczenia w sposób solidarny od małżonków. Powyższe oznacza zatem, iż spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z małżonków oznaczać będzie spłatę. 

Umowy małżeńskie majątkowe. Czy warto?

majatkowe umowy malzenskie

W tym miejscu wskazać należy, iż wspólność ustawową majątkową małżeńską można modyfikować. Równe udziały przypadające małżonkom w majątku wspólnym nie są jedyną opcją dopuszczalną na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Modyfikować wspólność i jednocześnie wpływać pośrednio na ponoszenie odpowiedzialności również za zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki gotówkowe, raty leasingowe, itd.) można zawierając umowy małżeńskie majątkowe.

Taka umowa, aby była ważna w obrocie prawnym, musi być (pod ustawowym rygorem nieważności) zawarta w formie aktu notarialnego. Posługując się zatem przykładem, rozszerzając umownie (umowa małżeńska) wspólność ustawową, można sprawić, aby drugi małżonek był również obciążony pożyczką, którą zaciągną drugi małżonek jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Powyższe twierdzenie odnosić będzie swój skutek zarówno do aktywów, jak również pasywów wchodzących w skład tzw. majątku wspólnego małżonków.

Podsumowując, wzięta pożyczka przed ślubem, nie obciąża finansowo obojga małżonków, leczy tylko tego, który widnieje jako pożyczkobiorca.

3/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *